Schmitt Pál köztársasági elnök 1992-ben írt doktori disszertációjának nagy része szinte szóról szóra megegyezik egy bolgár sportkutató által még a nyolcvanas években írt tanulmány szövegével – írja a hvg.hu.

Mi a plágium?

A szerzői jogi törvény (Szjt.) 12. § (1) bekezdlse szerint a szerzőt megilleti a jog, hogy művén és a művére vonatkozó közleményen - a közlemény terjedelmétől és jellegétől függően - szerzőként feltüntessék. A szerzőt a mű részletének átvétele, idézése vagy ismertetése esetén is meg kell jelölni.

Az Szjt. 14. § (1) bekezdés értelmében a szerző halála után az e törvényben szabályozott személyhez fűződő jog megsértése miatt a védelmi időn (az Szjt. 31. § szerint a szerző halálától számított 70 éven) belül az léphet fel, akit a szerző irodalmi, tudományos vagy művészi hagyatékának gondozásával megbízott - ilyennek hiányában pedig vagy ha a megbízott nem intézkedik, az, aki a szerzői vagyoni jogokat öröklési jogcímen megszerezte.

Tehát a plágium elkövetője a szerző személyhez fűződő jogát sérti.

 

Mi a plágium jogkövetkezménye?

A jogsérelem miatt a személyiségvédelem teljes, a Ptk. 84. § (1) bekezdése szerinti eszköztára igénybe vehető. Így akit személyhez fűződő jogában megsértenek, az eset körülményeihez képest a következő polgári jogi igényeket támaszthatja:


a) követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
b) követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
c) követelheti, hogy a jogsértő nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről vagy költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;
d) követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását a jogsértő részéről vagy költségén, továbbá a jogsértéssel előállott dolog megsemmisítését, illetőleg jogsértő mivoltától megfosztását;
e) kártérítést követelhet a polgári jogi felelősség szabályai szerint.

 

Egészen más kérdés az, hogy az egyetem esetleg visszavonhatja a csalárd módon megszerzett doktor címet.

 

Van-e a plágiumnak büntetőjogi konzekvenciája?

A cselekmény elvileg felvetheti az okirathamisítás gyanúját, de ez mindenképpen elévült 3 év után.

Megszűnik-e a köztársasági elnök megbízatása, ha bebizonyosodik, hogy doktori disszertációját más szerzők műveiből ollózta össze, vagyis megsértette az akadémiai tisztesség követelményét?

Az Alaptörvény 12. cikk (3) bekezdése szerint a köztársasági elnök megbízatása megszűnik
a) megbízatási idejének lejártával;
b) halálával;
c) ha kilencven napot meghaladó időn át képtelen feladatköreinek ellátására;
d) ha a megválasztásához szükséges feltételek már nem állnak fenn;
e) összeférhetetlenség kimondásával;
f) lemondásával;
g) a köztársasági elnöki tisztségtől való megfosztással.


A megfosztás eseteit a 13. cikk (2) bekezdése taglalja. Eszerint az Alaptörvényt vagy tisztsége gyakorlásával összefüggésben valamely törvényt szándékosan megsértő, illetve szándékos bűncselekményt elkövető köztársasági elnökkel szemben az országgyűlési képviselők egyötöde indítványozhatja a tisztségtől való megfosztást.

Tehát a plágium miatt (amely nyilván nincs összefüggésben a tisztség gyakorlásával) megfosztásnak nincs helye.

Érintheti-e a köztársasági elnök által doktorként aláírt törvények érvényességét, ha a doktori címet utolag - a disszertációval kapcsolatos visszaélés miatt - visszavonják?


Valószínűtlen, hogy az aláírt törvény érvényességét a doktori cím visszavonása érinthetné, de egy konkrét ügyben a kérdést fel lehet tenni az Alkotmánybíróságnak.

Az egész - ha igaz - nyilván egy etikai és ezen keresztül politikai ügy. A plágium elkövetőjének etikai és politikai felelősséget kell vállalnia tettéért, amint ezt a német védelmi miniszter is megtette.


Share |

Leave a CommentTrackback
Leave a Comment
 

Luxembourg

Az EU Bíróság válogatott döntéseinek összefoglalói.

Kamatkalkulátor

A régi Ptk. 301. és 301/A., valamint az új Ptk. 6:47., 6:48. és 6:155. §-a alapján működő ingyenes kamatkalkulátor. A kamatkalkulátor segítségével késedelmi, ügyleti és vegyes kamatot tud számítani. A kamatkalkulátor használata nem igényel regisztrációt.