Az európai emberi jogi egyezmény 6. cikke biztosítja a tisztességes tárgyaláshoz való jogot. Az (1) bekezdés többek között kimondja, hogy mindenkinek joga van arra, hogy ügyét független és pártatlan bíróság tárgyalja.

Ami igazságszolgáltatás függetlenségének kérdését illeti, annak megítélésénél, hogy egy testület "függetlennek" tekinthető-e - nevezetesen a végrehajtó hatalomtól és peres felektől -, a Bíróság a tagok kinevezésének módját, hivatali idejük tartamát, a külső nyomás elleni biztosítékok meglétét és azt a kérdést vizsgálta, hogy a testület függetlennek látszik-e (Campbell és Fell kontra Egyesült Királyság).

Az európai emberi jogi bíróság ítélkezési gyakorlatában a bíróság pártatlanságával kapcsolatban egy objektív és egy szubjektív tesztet alkalmaz (Piersack kontra Belgium, Hauschildt kontra Dánia). A bíróság akkor tekinthető pártatlannak, ha mindkét tesztnek megfelel. A szubjektív teszt során azt vizsgálják, hogy az eljáró bíró elfogult volt-e. Az objektív teszt lényegében a pártatlanság látszatának követelményét támasztja az eljáró bíróságokkal szemben. "Ami kockán forog, az a bizalom, amit egy demokratikus társadalomban a bíróságoknak kell ébreszteniük a közönségben és - a büntetőeljárások vonatkozásában - mindenekelőtt a vádlottban." (Fey kontra Ausztria). Az objektív teszten elbukik az állam, ha a végrehajtó hatalom beavatkozik egy bíróság előtt folyamatban lévő ügybe annak érdekében, hogy annak kimenetelés befolyásolja. A Sovtransavto Holding kontra Ukrajna ügyben - miközben egy orosz vállalat által Ukrajnában indított polgári peres eljárás folyamatban volt - az ukrán köztársasági elnök az állami érdekek védelmének fontosságára hívta fel a legfelsőbb közigazgatási bíróság figyelmét. A strasbourgi bíróság megállapítása szerint - függetlenül attól, hogy ténylegesen befolyásolta-e a per kimenetelét - az elnöki beavatkozás megalapozott kétséget ébresztett a legfelsőbb közigazgatási bíróság függetlensége és pártatlansága tekintetében.

A magyar bíróságok függetlensége tekintetében már így is komoly kételyek merülnek fel; a Velencei Bizottság a januárban hatályba lépett bírósági igazgatási rendszert számtalan ok miatt kritizálta. A végrehajtó hatalom legutóbbi otrombasága a pártatlanságuk látszatát kezdte ki.

Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter a Marian Cozma-ügyben született másodfokú ítéletet követően szükségét érezte, hogy a szerinte túlzottan egyhe büntetések miatt közvetlenül a Kúria elnökéhez forduljon. A levél arra hívja fel a kúriai elnök figyelmét, hogy a "társadalom" szigorúbb ítéletet vár. Az ilyen típusú átiratok tökéletesen alkalmasak arra, hogy azt a látszatot keltsék: a bíróság, amely az ügyészség felülvizsgálati indítványáról dönteni fog, nem pártatlan.

A jogerős ítéletekkel kapcsolatosan a végrehajtó hatalomnak kettős feladata van. Pozitív kötelezettsége, hogy azokat hajtsa végre. Negatív kötelezettsége, hogy ne kommentálja őket. Navracsics már tanúbizonyságát adta annak, hogy akár a strasbourgi bíróság jogerős ítéletének végrehajtását is hajlandó elszabotálni, ha politikai érdei úgy diktálják. A Cozma-ügyben írott levele arról tanúskodik, hogy a negatív kötelezettség betartása is kihívást jelent. A nyomásgyakorlási kísérlet ráadásul azért végtelenül ostoba, mert ha a felülvizsgálati eljárásban a Kúria akár szigorúan szakmai szempontok alapján súlyosbítaná a jogerős ítéletben kiszabott büntetéseket, a terheltek éppen Navracsics levelére hivatkozással terjeszthetnének elő kérelmet az európai emberi jogi bíróság előtt azon az alapon, hogy az ügyükben végső fokon eljárt bíróság nem volt pártatlan. Mint azt fent már bemutattuk: az Egyezmény 6. cikk (1) bekezdése sérelmének megállapításához nem szükséges az, hogy a végrehajtó hatalom beavatkozása eredményre vezessen; elegendő, ha az igazságszolgáltatás pártatlanságának látszata sérült. Tehát a veszprémi illetőségű miniszternek egy ügyetlen politikai lépéssel sikerült jogalapot teremtenie arra, hogy a népszerű kézilabdázó haláláért felelős személyek Strasbourgban nyerhessenek magyar állammal szemben.


Share |

Leave a CommentTrackback
Leave a Comment
 

Luxembourg

Az EU Bíróság válogatott döntéseinek összefoglalói.

Kamatkalkulátor

A régi Ptk. 301. és 301/A., valamint az új Ptk. 6:47., 6:48. és 6:155. §-a alapján működő ingyenes kamatkalkulátor. A kamatkalkulátor segítségével késedelmi, ügyleti és vegyes kamatot tud számítani. A kamatkalkulátor használata nem igényel regisztrációt.